Vitajte na stránke Pigeon Auctions!

Tieto podmienky stanovujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky spoločnosti Pigeon Auctions, ktorá sa nachádza na adrese https://www.pigeonauctions.eu. Prístupom na túto webovú lokalitu predpokladáme, že tieto podmienky prijímate. Nepokračujte v používaní stránky Pigeon Auctions, ak nesúhlasíte s prijatím všetkých podmienok uvedených na tejto stránke. Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto zmluvné podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov a oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody: “Klient”, “Vy” a “Váš” sa vzťahuje na Vás, osobu prihlásenú na tejto webovej stránke a vyhovujúcu podmienkam spoločnosti. “Spoločnosť”, “Naše”, “My”, “Naše” a “Nás” sa vzťahuje na našu Spoločnosť. “Strana”, “Strany” alebo “My”, sa vzťahuje na klienta aj na nás. Všetky pojmy sa vzťahujú na ponuku, prijatie a úhradu platieb potrebných na uskutočnenie procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom uspokojenia potrieb Klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosti, v súlade s platným holandským právom a na základe neho. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo on/ona alebo oni, sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté.

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.pigeonauctions.eu dostupného na doméne pigeonauctions.eu je Matúš Labon (ďalej len “prevádzkovateľ”). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne pigeonauctions.eu je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, administrátora, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky www.pigeonauctions.eu. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním www.pigeonauctions.eu je vylúčené.
 3. Podmienkou využívania časti služieb www.pigeonauctions.eu je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií spadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä meno a priezvisko, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len “používateľ”). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na www.pigeonauctions.eu o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.
 4. Používateľ môže po registrácii uverejňovať text, obrázky a ďalší obsah (ďalej len “obsah”), ktorý nie je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom www.pigeonauctions.eu zverejní.
 5. Na www.pigeonauctions.eu je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony SR, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci www.pigeonauctions.eu. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu www.pigeonauctions.eu iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť www.pigeonauctions.eu.
 6. Obsah pridaný používateľom na www.pigeonauctions.eu považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah bude prevádzkovateľ využívať len na prevádzkovanie a propagáciu stránok www.pigeonauctions.eu. Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.
 7. Do diskusného fóra a bazáru prevádzkovaných na portáli www.pigeonauctions.eu je zakázané pridávať inzerciu a ponuky týkajúce sa priameho predaja holubov. Ponúkať holuby je možné len prostredníctvom aukcií.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať zo stránok www.pigeonauctions.eu obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám www.pigeonauctions.eu tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach www.pigeonauctions.eu reklamu.
 10. Používanie stránok www.pigeonauctions.eu je bezplatné. Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť niektoré služby www.pigeonauctions.eu, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do obsahu stránok www.pigeonauctions.eu a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Cookies

Používame súbory cookie. Vstupom na stránku Pigeon Auctions ste vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Pigeon Auctions. Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú načítať údaje používateľa pri každej návšteve. Súbory cookie používa naša webová lokalita na umožnenie funkčnosti určitých oblastí, aby sa uľahčila návšteva našej webovej lokality. Súbory cookie môžu používať aj niektorí z našich pridružených/reklamných partnerov.

Licencia

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Pigeon Auctions a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na Pigeon Auctions. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup k tomuto materiálu z aukcií Pigeon Auctions môžete získať pre svoje osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

 • Opätovné publikovanie materiálov z aukcií Pigeon Auctions.
 • Predávať, prenajímať alebo sublicencovať materiál z Pigeon Auctions.
 • Reprodukovať, duplikovať alebo kopírovať materiál z Pigeon Auctions.
 • Redistribuujte obsah z Pigeon Auctions.

Táto dohoda sa začína dňom jej podpísania. Časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Spoločnosť Pigeon Auctions nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich uvedením na webovej lokalite. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti Pigeon Auctions, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejnila. V rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť Pigeon Auctions nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo utrpené v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke. Spoločnosť Pigeon Auctions si vyhradzuje právo monitorovať všetky Komentáre a odstrániť všetky Komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto Podmienok.

Garantujete & Vyhlasujete, že

 • Ste oprávnení zverejňovať komentáre na našich webových stránkach a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • Komentáre nezasahujú do žiadneho práva duševného vlastníctva vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán;
 • Komentáre neobsahujú žiadne hanlivé, urážlivé, urážlivé, neslušné alebo inak nezákonné materiály, ktoré sú zásahom do súkromia.
 • Komentáre sa nepoužívajú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zvykov, ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonnej činnosti.
 • Týmto udeľujete spoločnosti Pigeon Auctions nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

Hypertextové prepojenie na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú lokalitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládne agentúry;
 • Spravodajské organizácie;
 • Distribútori online adresárov môžu odkazovať na našu webovú lokalitu rovnakým spôsobom, ako odkazujú na webové lokality iných uvedených podnikov, a
 • Akreditované podniky v rámci celého systému s výnimkou neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych skupín, ktoré nesmú odkazovať na naše webové stránky.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany. Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • všeobecne známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií;
 • stránky komunity dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • online adresár distribútorov;
 • internetové portály;
 • účtovnícke, právne a poradenské firmy a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak o tom rozhodneme: (a) odkaz by nás neznevýhodnil pred nami alebo našimi akreditovanými podnikmi; (b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu Pigeon Auctions; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ je odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Pigeon Auctions. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú lokalitu, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2 – 3 týždne.

Schválené organizácie môžu na našu webovú lokalitu odkazovať takto:

 • používaním názvu našej spoločnosti alebo
 • použitím jednotného lokátora zdrojov, na ktorý sa odkazuje, alebo
 • Použitím akéhokoľvek iného opisu našej webovej lokality, na ktorú sa odkazuje, ktorý má zmysel v kontexte a formáte obsahu na webovej lokalite odkazujúcej strany.
 • Bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke nebude povolené používať logo spoločnosti Pigeon Auctions ani iné umelecké diela na prepojenie.

Rámčeky iFrame

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámy, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť proti všetkým nárokom, ktoré sa objavia na vašej webovej lokalite. Na žiadnej Webovej lokalite by sa nemal(-i) objaviť odkaz(-y), ktorý(-é) by mohol(-i) byť interpretovaný(-é) ako hanlivý(-é), obscénny(-e) alebo trestný(-é), alebo ktorý(-é) porušuje(-jú), inak porušuje(-jú) alebo podporuje(-jú) porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na našu webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a zásady odkazovania. Neustálym odkazovaním na našu Webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami odkazovania a ich dodržiavaním.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej lokalite nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať. Nezabezpečujeme správnosť informácií na tejto webovej lokalite, neručíme za ich úplnosť ani presnosť; nesľubujeme ani to, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiály na nej budú aktualizované.

Zrieknutie sa zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti:

 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
 • obmedzovať naše alebo vaše záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných právnych predpisov, alebo
 • vylúčiť akékoľvek naše alebo vaše záväzky, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tomto oddiele a na iných miestach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a z porušenia zákonných povinností. Pokiaľ sú webová lokalita a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.