Obchodné podmienky pre aukčný predaj holubov na stránkach Pigeonauktions.eu

Obchodné podmienky boli naposledy aktualizované 

Práva a povinnosti predávajúcich

 1. Predávajúci je povinný uvádzať pravdivé informácie o ponúkaných holuboch, ich pôvode a výsledkoch.
 2. Predávajúci môže ponúkať na predaj len holuby, ktoré mu preukázateľne patria. Holuby musia byť označené nepoškodenou rodovou obrúčkou.
 3. Predávajúci je povinný poskytnúť skutočné a pravdivé fotografie a rodokmene ponúkaných holubov.
 4. Predávajúci je povinný predať ponúkané holuby víťazným záujemcom za konečné ceny po ukončení aukcie.
 5. Predávajúci sa zaväzuje kontaktovať víťazných záujemcov e-mailom alebo telefonicky do 7 dní od ukončenia aukcie a dohodnúť s nimi podmienky prevzatia holubov. Ak ani po 7 dňoch od prvotného kontaktu kupujúci nereaguje, je predávajúci povinný nahlásiť to administrátorovi stránok.
 6. V prípade, že počas aukcie jeden, či viacero ponúkaných holubov uhynie alebo nastane iná situácia, kvôli ktorej nie je možné zrealizovať predaj ponúkaných holubov, predávajúci je povinný oznámiť túto skutočnosť administrátorovi vo forme e-mailu najneskôr do 24 hodín.
 7. Predávajúci nesmie umelo navyšovať cenu predávaných holubov prostredníctvom fiktívnych účtov alebo podobným spôsobom upravovať priebeh aukcie.

Práva a povinnosti prihadzujúcich/kupujúcich

 1. Pre účasť na aukciách je potrebná autorizácia účtu schválená administrátorom, ktorej predchádza poskytnutie kontaktných údajov
 2. Prihodenie na holuba je považované za odoslanie záväznej cenovej ponuky na odkúpenie holuba
 3. Záujemca má právo odstúpiť od svojej ponuky do 2 hodín od jej odoslania. Odstúpenie musí byť oznámené v stanovenom čase výhradne e-mailom na adresu:
 4. Víťazný záujemca má právo odstúpiť od kúpy holuba za predpokladu, že:
  • sa výzor či stav holuba výrazne odlišuje od zverejnenej fotografie
  • holub je vo viditeľne zlom zdravotnom stave
  • holub sa do 6 mesiacov od kúpy preukáže ako neplodný
 5. Víťazný záujemca je povinný umožniť predávajúcemu kontaktovať ho telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť detaily prevzatia obchodu. Termín a spôsob platby sú vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 6. V prípade, že víťazný záujemca nezareaguje na výzvu predávajúceho do 7 dní od výzvy, alebo odmietne prevziať holuby (okrem dôvodov na odstúpenie od kúpy uvedených vyššie) môže byť jeho účet zablokovaný a účasť na aukciách znemožnená.

Poplatky a provízie

 1. Za pridanie holubov do aukcie je poplatok 10€ jeden kus. Alebo zakúpením jedného balíka v hodnote 120€ =16ks holubov do aukcie.
 2. Z každeho holuba do aukcie a z každého zakúpeného balíka bude venovaná finančná čiastka na dobročinné účely a to následovne 10€ kus = 2€  a  120€ balík = 20€ nadácii “Svetielko Nadeje”

Všeobecné podmienky a upresnenia

 1. Pod “prihodením na holuba” sa rozumie odoslanie vybranej cenovej ponuky na konkrétneho holuba kliknutím na tlačidlo “Prihodiť” na stránke s detailom konkrétneho holuba
 2. Pod “úspešným predajom” sa rozumie situácia, keď je holub vydražený a predávajúci do 7 dní od ukončenia aukcie nenahlási, že víťazný záujemca odmieta za holuba zaplatiť.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť uvádzaných informácií o ponúkaných holuboch.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z aukcií a zablokovať používateľa v prípade podozrenia z porušovania obchodných podmienok.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.